Странице

јул 28, 2015

They're arrived 😍

My sunglasses are officially arrived 😎.Yeah...Now I'm ready for summer.Today I don't think I'm going to go i don't where...but maybe i'm gonna go to shopping mall(i didn't go yesterday so maybe today,anddddd maybe there's gonna be a new outfit😋.Enjoy at this beautiful day...

Naočare su zvanično stigle😎.Jupi...Sada sam spremna za leto.Danas ne mislim da ću da idem bog zna gde...možda u tržni centar(nisam išla juče pa možda danas bude outfita😋.Uživajte u ovom divnom danu.

XOXOX💜

јул 27, 2015


Lame

So,friend blew me off...😓.I'm having a sleepover 😆😆😆😆
See you tomorrow (maybe)
XOXOX💜

Very busy and stressful day

My sister came from another city,but that's not important.Now,I'm going to post outfit i was wearing before 1-2 hours ago.I'm going with my friend in shopping mall(again),and then i'll post outfit(again)about 5-6pm

Sestra mi je došla iz drugog grada,ali nije bitno.Sada ću postaviti outfit pre sat-dva.Idem sa drugaricom u tržni centar(ponovo 😅) i onda ću postaviti novi outfit (opet) oko 5-6 popodne 

јул 26, 2015

Plenty of inspiration 😍


It's SUMMER..You can dress the way you want.It's on you.It's your choice.Is that going to be a cute,romantic white dress or something with flowers.Because it is summer over your clothes you can express your self.Your emotions,your mood..That's THE thing about summer.You will always look great.You don't need to much.You don't need to think does it going to be cold,is there going to be rain,snow...You can just put some cool sunglasses 👓,shorts or dress or anything you want,wet hair or dry...That's not so important.You look great.Everyone does.So don't be shy.Go and show the world who you really are
Here are some examples.They are not great,but flowers and white color or something more wilde.You're going to look great in dress even if you are fat or skinny.Go out there and show that you are proud and rock the world.Not because you want that,it's because you are!!!Something new and fresh(but not)

So,I didn't post any special outfit today because i was home,but tonight I'm going out with my friend.We're going to shopping mall.I'm gonna take a picture of some clothes,shoes,products...so i could buy them in Spain.Because there,prices are much better than here.I ordered some cool😎sunglasses over Internet.They are coming at Tuesday.My friend begged me for some MAC lipstick,so I decided to buy that to her in Spain(for her birthday)and that's everything she can got😂.Anyway,my poor tattoo.I'm gonna need to put another one...Love you,thank you so much for your attention,support..You know what I mean 
XOXOX💜

Pa,nisam postavila nijedan posebni outfit danas,zato što sam kući,ali večeras izlazim sa drugaricom.Idemo u tržni centar.Slikaću neku odeću,cipele,proizvode...da bih mogla da ih kupim u Španiji.Tamo su cene mnogo bolje nego ovde.Naručila sam neke kul naočare za sunce😎preko interneta.Dolaze u utorak.Drugarica me je molila za neki MAC karmin,pa sam odlučila da joj uzmem to u Španiji(za rodjendan)i to je sve što može da dobije😂.Nego,jadna moja tetovaža.Moraću da stavim drugu...Volim vas,hvala vam za vašu pažnju,podršku..Znate na šta mislim 

XOXOX💜 

јул 24, 2015

TodayMarket outfit,casual 😉

So,I get up from my very comfortable bed and get ready for market 🍉.I was wearing blue jeans,two white t-shirts,my favorites bracelets(two of them),and of course my dear,market bag🎒.Then I realized that for not so much money you can actually by a whole watermelon.I was in shock and I bought blueberries.They were so delicious,I would take a picture but they are in my stomach...Then I went to my grandma to pick up some shoes and my beach bag for Spain😅.Because i'm going for 2 weeks and I didn't even choose what am i going to bring with me.So,one big mess.Then I went home,because my friend is coming.So,Nobody couldn't take a picture of me so i did it by myself.

Ustala sam iz svog veoma udobnog kreveta I otisla u market🍉.Nosila sam plave pantalone,2 bele majce,moje dve omiljene narukvice i naravno moju dragu pijačnu torbu🎒.Onda sam shvatila da za malo novca možeš da kupiš celu lubenicu.Bila sam u škoku i uzela sam borovnice.Bile su tako ukusne,slikala bi ih ali su u mom stomaku...Onda sam otišla do bake da pokupim neke cipele i moju plažnenu torbu za Španiju😅.Zato što idem za 2 nedelje a još nisam odabrala šta ću da ponesem sa sobom.Pa,jedan veliki nered.Onda sam otišla kući zato što mi dolazi drugarica.Niko nije mogao da me slika pa sam to sama odradila 

XOXOX💜 

јул 23, 2015

Good morning 😘

Good morning,my dear.So yesterday wasn't so fun.I get up from my very comfortable bed😇.I woke up at night,and I couldn't sleep because it was so hot.But I don't want to sleep now,I mean i wouldn't.So,today i am going to post some outfit picks.See you later

Dobro jutro,moji dragi.Pa juče nije bilo tako zabavno.Ustala sam iz mog veoma udobnog kreveta😇.Probudila sam se tokom noći,i nisam mogla da spavam zato što je bilo vruće.Pa,danas ću postaviti neke outfit slike.Vidimo se posle

XOXOX💜

Outfit 👗👠

So,today my point was to show you that if you want to look nice you don't need to wear expensive things.For example;this outfit:Let's see what i got today😉
I have one beautiful green dress that would look great with some black high heels or some black jacket.She wasn't so expensive.I would tell you were I bought it but I don't know because everytime I buy something new i take off the price and those papers..Anyway,I also have these bracelets.I matched them with the dress.You can always put more.That bracelet with the forever meaning i bought in Spain last year💳.The fat one is PURO,and those thin ones...well they were a gift.That earrings I bought in H&M last year😓.It was awesome price and there were 5 or 6 earnings so..And that glasses are Marc Jacobs and of course gold tattoos.They are not expensive at all.Look,i'm sorry for not blogging this morning about makeup i just had so much things to do.Thank you for understanding.

Pa,danas mi je bila poenta da vam pokažem da ako želite da izgledate lepo ne morate da nosite skupe stvari.Npr.ovaj outfit:Da vidimo šta ima danas😉
Imam jednu lepu zelenu haljinu koja bi išla super uz neke crne štikle ili neku crnu jaknu.Haljina nije bila tako skupa.Rekla bih vam gde sam je kupila ali ne znam ni ja zato što kada god kupim nešto novo skinem cenu i one ostale papire..Nego,takodje imam ove narukvice.Uklopila sam ih sa haljinom.Uvek možete da stavite više.Ta narukvica sa forever značenjem sam kupila u Španiji prošle godine💳.Debela je PURO,a te tanke..pa njih sam dobila na poklon.Te mindjuše sam kupila u H&M isto prošle godine 😓.Cena je bila super i bilo je 5 ili 6 mindjuša.Naočare su Marc Jacobs i naravno zlatne tetovaže.One nisu upošte skupe.Žao mi je što nisam postavljala jutros o šminci ali sam imala puno obaveza.Hvala na razumevanju

XOXOX💜


The real reason

I've started with this blog because I needed something to hold.Life is not perfect.Yes,you can have expensive bags,clothes,and all of those stuffs but that's not happiness.I realized that.In this moment i have everything that I wanted in couple of years,but i'm still not happy enough.That's because happiness is in real and small things.Not materials.I wanted to share that with you guys.My last year was not so great and the beginning of this one,but I think that now is okay.In life horrible things does happen,but in that moment you need to have the right person next to you.Now my person is this blog.Hope you like it.I'm going to start posting my outfit 

Počela sam sa ovim blogom zato što mi je trebalo nešto za šta mogu da se držim.Život nije savršen.Da,možete da imate skupe tašne,odeću ali to nije sreća.Shvatila sam to.U ovom trenutku imam sve što sam želela poslednjih godina,ali još uvek fali nešto.To je zato što je sreća u pravim i malim stvarima.Ne materijalnim.Prošla godina mi nije bila najbolja ni početak ove,ali mislim da je sada u redu.U životu,grozne stvari se dešavaju,ali u tom trenutku treba da imaš pravu osobu pored sebe.Sada moja osoba je ovaj blog.Nadam se da vam se svidja.Počeću da postavljam moj outfit

XOXOX💜 

Let's start❗️

This was Beyonce on Wed, July 22, 2015 10:44am .So she didn't use soo much makeup.And that makes her look younger and beautiful.Everyone's beautiful on their own special way.Everytime I see someone who is reallyyy fat(like 100kg)everyone are saying how fat she is.But I never do that.I say that she's beautiful the way she is.And that makes her special.Not expensive clothes or makeup..just her.And another reason I don't say that is because I was fat once(not like 100kg,just few pounds more)And that's our worst enemy right girls?😅.So you should NEVER say for someone that's ugly,mean,fat...because one day someone's gonna tall you the same thing,and you are not going to feel nice,right?.So everytime someone says something ugly about someone else you say that's not nice and that she/he is more(maybe)beautiful than you think.And then at that moment you now you did the right thing.In my next post i'm going to talk about some makeup tricks

Ovo je bila Bijonse u sredu 22.jula 2015 godine u 10:44 ujutru.Ona nije koristila puno šminke,i zato izgleda mladje i lepše.Svi su lepi na neki svoj posebni način.Kada god vidim nekoga ko je stvarno debeo(kao 100kg)svi govore koliko je debela.Ali ja nikada to ne radim.Kažem da je lepa takva kakva je.I to je čini posebnom.Ne skupa odeća ili šminka...samo ona.I još jedan razlog zašto to me kažem je zato što sam i ja bila debela(ne 100kg,ali koji kilogram viška)A to je naš najgori neprijatelj,zar ne devojke?😅.Tako da nemojte nikada ni za koga da kažete da je ružan,zao,debeo...zato što će neko tako tebi da kaže nešto i nećeš se osećati prijatno,zar be?Kad god neko za nekoga kaže nešto ružno za nekog drugog ti kaži da to nije lepo i da ona/on je možda mnogo lepši nego što ti misliš.I onda u tom trenutku znaš da si uradila pravu stvar.U mom sledećem postu pričaću o makeup trikovima.

XOXOX💜
anddstresas 
2 Comments

јул 22, 2015

Rise and shine 😘

Good morning,so yesterday was soo hot and i was wearing black jeans,snikers some gray but awesome shirt...Any way,how was your day?Yesterday I said that today we're going to talk about makeup.But this afternoon i'm going to talk about food😍🍕.So now I'm gonna post something about makeup,maybe some picks and later food 👏🏻

Dobro jutro,juče je bilo tako toplo a ja sam nosila crne farmerke,patike i neku sivu super majicu...Nego,kakav je bio vaš dan?Juče sam rekla da ćemo danas pričati o šminci.Ali danas popodne pričaću o hrani 😍🍕.Znači sada ću postaviti nešto o šminci,možda neke slike a kasnije hranu 👏🏻

XOXOX💜
anddstresas 

Night,night🌛

Yeah,the moon is hear.Okay,so i like to use some basic accessories like earrings..Something simple that will complete something or you can put some basic accessories on something so wilde and crazy👑.Tomorrow i'm gonna talk about my crazy stupid day(but no)i'm going to talk about style from Zorannah for example 

O,da mesec je tu.Okej,pa ja volim da koristim neke osnovne asesoare kao mindjuše...Nešto jednostavno što bi popunilo nešto ili možete  da stavite neki običan asesoar na nešto ludo i šareno👑.Sutra ću vreovatno pričati o mom ludom glupom danu (ali ne)pričaću o npr.Zorannah style 
This great swimsuit it's from ninakarlavaris

Let's start blogging 👌

Good afternoon,i've been thinking what should I write first.I've choose to talk about summer and about all of that fun stuffs you can do😀.Tomorrow I'm officially starting to blog.This day was hot and not interesting at all.I just wanna say how glad I am that I can tell you what was my day like.I got up at 6:30 AM so don't be surprised if I post something so early.Anyway,this morning was sooo hot(i mean it's steal hot but i am talking about this morning)I got breakfast I turned on an air conditioner because in my apartment was literally 39.5•.But that was before we got an air conditioner.So,I prepared for gym💪🏻,i'm going there everyday but now i have plenty stuffs to do so i'm not sure i'm gonna make it😭
Than i got home to prepare to go to my doctor(i'm not sick or anything).I wanted to make a video and the next thing i remember was that i was stuck into a gum(literally)actually my shoe,but me with my shoe.On 7th August I'm going to Spain😍💜❤️✈️.That's my favorite place in the world.But I'm going to post things and picks so you guys can be there with me.In Spain I'm going with my dad,so I'm planning to go on BIG shopping.You girls understand that😉.When it's sooooo hot outside,you guys should avoid makeup because it is not good for your skin.But if you love to makeup,just don't put so much.You can put mascara and a little lipstick(that's NEVER unhealthy)
If you ask me,you should use some "BIG"colors because it's summer(red,orange,pink,baby pink...)I also like MAC products so you can go there and buy some stuffs.Okay,i really need to hurry up because i have soo much things to do.See you tomorrow 
XOXOX💜

Dobar dan,mislila sam o tome sta prvo da napisem.Odabrala sam da pricam o letu i o svim zabavnim stvarima koje mozete da radite.Od sutra zvanično počinjem da blogujem.Današnji dan je bio tako topao i tako ne zanimljiv.Samo želim da kažem koliko mi je drago što mogu da vam kazem kakav mi je bio dan.Ustala sam u 6:30(inače ustajem u 6-navika)pa nemojte biti iznenadjeni ako budem postavila nesto rano.U svakom slučaju ovo jutro je bilo bas vruce(mislim još uvek je toplo ali ja pricam o jutros).Doručkovala sam i upalila sam klimu zato sto u mom stanu je bilo 39.5•bukvalno.Ali to je bilo pre nego sto smo uzeli klimu.Dakle,pripremila sam se za teretanu,idem tamo svaki dan ali sada imam mnogo stvari da uradim pa ne verujem da ću stići😭
Onda sam došla kući da se spremim da odem kod doktora(nisam bolesna niti bilo sta).Želela sam da napravim video i sledeće čega se sećam je da sam bila zalepljena za žvaku(u stvari moja patika)ali ja sa mojom patikom.Sedmog avgusta idem u Španiju.To je moje omiljeno mesto na svetu.I tamo ću postavljati slike tako da i vi možete da budete tamo sa mnom.U Španiju idem sa mojim tatom,tako da planiram veliku kupovinu.Vi devojke me razumete.
Kada je napolju jako vruće kao sada treba da izbegavate šminku zato što to nije dobro za vašu kožu.Ali ako volite da se šminkate,samo ne stavljajte puno.Možete da stavite maskaru i karmin ili sjaj (to NIKADA nije ne zdravo)
Ako pitate mene,trebalo bi da koristite jarke boje zato sto je leto(crvena,narandžasta,roze,baby roze...)Takodje volim MAC proizvode pa možete da odete tamo i kupite neke.Okej,sada stvarno moram da požurim zato što imam mnogo stvari da uradim.Vidimo se sutra
XOXOX 💜 

First post yuppie 🔝❤️

Hi guys.My name is anddstresas and I created this blog so we can talk about lot of stuff.Fashion,travel,makeup,food...But first Fashion💜That's my first passion.I want you to be able to talk with me about everything you wanna know.Some fashion advice...Fashion is something wonderful.You are what you were.In this world there are plenty of designers that we know and that we absolutely don't know anything.My goal is to help you with this.I'm going to post a lot of stuffs everyday and if you like my post maybe I'm gonna star vloging.I want you to know everything that happened to me in one day.I'm going to post some pics,maybe later some videos...I still didn't start doing vloging on YouTube,but like I said,if the popularity grows I will
You can text me on anddstresasone@yahoo.com
XOXOX💜
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...